• Keseluruhan.
  • Pengenalan
  • Senarai Polisi
Maklumat Ringkas YAWAS

YAB Perdana Menteri telah mengeluarkan arahan melalui Jabatan Perdana Menteri Malaysia pada Oktober 2018 (No.1 Tahun 2018, Siri 1 No.1 Tahun 2018) bagi penubuhan Unit Integriti & Governans Syarikat Berkaitan Kerajaan, syarikat-syarikat yang dimiliki Kementerian dan agensi Kerajaan termasuk di bawah Kerajaan Negeri. Selaras dengan arahan tersebut, Pengurusan YAWAS telah menyahut seruan tersebut dan melantik pegawai Integriti & Governans di bawah pemantauan Unit Integriti & Governans Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) (MBI) bagi memperkemaskan tadbir urus syarikat.

Dalam memastikan tadbir urus, YAWAS menolak amalan rasuah serta mengutamakan amalan integriti dalam setiap urusan yang dijalankan. YAWAS akan memberikan gambaran yang jelas kepada rakan strategik dan pemegang taruh YAWAS terhadap etika kerja dan budaya tadbir urus yang diamalkan oleh YAWAS.

Senarai Polisi
1. Polisi Penerimaan & Pemberian Hadiah Lihat
2. Polisi Pemberi Maklumat (Whistle Blowing) Lihat
3. Polisi Kod Etika Perniagaan Lihat
4. Polisi Konflik Kepentingan Lihat
5. Polisi Kod Etika Kerja dan Tatalaku Kakitangan Lihat
6. Polisi Anti-Rasuah dan Penyelewangan Lihat